Nabídka služeb advokátní kanceláře

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje svým klientům široké portfolio právních služeb na vysoké úrovni, a to zejména v následujících oblastech:

Právo obchodních společností

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS se specializuje na poskytování poradenských služeb v oblasti práva obchodních korporací, interních korporátních pravidel, konání valných hromad, převodů podílů/akcií, sepisu nebo změn společenských smluv/stanov, smluv o výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace, včetně zakládání obchodních korporací, zřizování odštěpných závodů domácích i zahraničních právnických osob a zajištění likvidace obchodních korporací.

Závazkové právo

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje právní služby v oblasti smluvního i deliktního závazkového práva, a to včetně závazkových právních vztahů regulovaných tzv. novým občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Právní služby v této oblasti zahrnují zejména přípravu smluvní dokumentace dle konkrétních požadavků klienta, revizi a posouzení souladu dříve uzavřených smluv s požadavky rekodifikace soukromého práva včetně souvisejícího poradenství a případného zastupování v soudním sporu.

Nemovitosti a development

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje pro své klienty komplexní právní služby při prodeji, koupi nebo pronájmu veškerých druhů nemovitostí včetně právních služeb souvisejících s výstavbou bytových i komerčních objektů na území celé České republiky. Součástí poskytovaných služeb je služba advokátní úschovy kupní ceny zajišťující maximální možnou míru právní jistoty pro účastníky smluvních vztahů.

Insolvenční právo

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje právní poradenství a zastupuje klienty v insolvenčním řízení, zajišťuje přihlášky pohledávek, sepis dlužnických a věřitelských insolvenčních návrhů, jakož i zastupování klientů ve věřitelských orgánech a poskytování dalších souvisejících služeb.

Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS disponuje týmem pracovníků specializujícím se na vymáhání pohledávek cestou mimosoudního i soudního řešení, to vše za využití moderních SW řešení a maximální efektivity práce při správě vymáhaných pohledávek.

Pojišťovnictví

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS  zajišťuje právní služby v oblasti pojistných smluv, zejména pojištění pohledávek a řízení podnikatelských rizik.

Logistika a mezinárodní doprava

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje právní služby významným klientům v oblasti letecké i pozemní přepravy osob a nákladu včetně zastupování v souvisejících soudních a správních řízeních. V této oblasti disponujeme znalostmi příslušných přímo aplikovatelných právních předpisů Evropské unie a rozsudků Soudního dvora Evropské unie.

Veřejné zakázky

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS se zaměřuje na problematiku administrace veřejných zakázek, přípravu zadávací dokumentace pro zadavatele, právní služby související s účastí uchazeče v zadávacím řízení, přípravu stanovisek pro jednotlivé subjekty zadávacího řízení, jakož i všeobecné poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.

Zdravotnické právo

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS poskytuje právní poradenství v oblasti zdravotnického práva, a to zejména v otázkách povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, vedení a nahlížení do zdravotnické dokumentace, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví včetně zastupování v souvisejících soudních řízeních, náhrady nemajetkové újmy, informovaných souhlasů pacientů a ochrany jejich osobních údajů.

Správní právo

V oblasti správního práva se advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS  specializuje na poskytování právních služeb ve věcech správních deliktů a správního trestání obecně, a to včetně zastoupení klientů před správními orgány a následného řešení věci ve správním soudnictví.

Trestní právo

Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS nabízí právní pomoc v oblasti trestního práva ve všech stádiích trestního řízení, zejména při přípravě a vedení obhajoby obviněného a zastupování poškozeného ve věci náhrady škody způsobené trestným činem.

Procesní zastupování klientů před orgány veřejné moci

Ve výše uvedených oblastech práva poskytuje advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS komplexní procesní zastupování klientů před orgány veřejné moci v soudních a správních řízení, a to kdekoli na území České republiky.