NABÍDKA SLUŽEB

NAŠE SLUŽBYAdvokátní kancelář Doubek & Partners nabízí kvalitní služby a profesionální tým

Náš tým kombinuje odbornost s výjimečnou péčí a empatií, které jsou poskytovány přímo vám.

ZKUŠENOST
Zajistíme, abyste měli řešení se správnými zkušenostmi a přístupem k vám.
NASLOUCHÁME VÁM
Váš právní zástupce porozumí vašim potřebám a nabídne vám vhodný přístup.
VŽDY TRANSPARETNĚ
Než budete souhlasit s pokračováním ve vašem případu, poskytneme vám podrobný odhad nákladů.
SPRÁVNÝ PŘÍSTUP
Identifikujeme nejlepší způsob, jak dosáhnout cílů, které jsou reálné a dosažitelné.
MIMOŘÁDNÁ PÉČE
Plníme své sliby a radujeme se ze společných úspěchů, jsme přátelští a starostliví.
PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Poskytujeme poradenské služby v oblasti práva obchodních korporací, interních korporátních pravidel, konání valných hromad, převodů podílů/akcií, sepisu nebo změn společenských smluv/stanov, smluv o výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace, včetně zakládání obchodních korporací, zřizování odštěpných závodů domácích i zahraničních právnických osob a zajištění likvidace obchodních korporací.
ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
Poskytujeme právní služby v oblasti smluvního i deliktního závazkového práva, a to včetně závazkových právních vztahů regulovaných tzv. novým občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Právní služby v této oblasti zahrnují zejména přípravu smluvní dokumentace dle konkrétních požadavků klienta, revizi a posouzení souladu dříve uzavřených smluv s požadavky rekodifikace soukromého práva včetně souvisejícího poradenství a případného zastupování v soudním sporu.
NEMOVITOSTI A DEVELOPMENT
Poskytujeme pro své klienty komplexní právní služby při prodeji, koupi nebo pronájmu veškerých druhů nemovitostí včetně právních služeb souvisejících s výstavbou bytových i komerčních objektů na území celé České republiky. Součástí poskytovaných služeb je služba advokátní úschovy kupní ceny zajišťující maximální možnou míru právní jistoty pro účastníky smluvních vztahů.
INSOLVENČNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní poradenství a zastupuje klienty v insolvenčním řízení, zajišťuje přihlášky pohledávek, sepis dlužnických a věřitelských insolvenčních návrhů, jakož i zastupování klientů ve věřitelských orgánech a poskytování dalších souvisejících služeb.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Disponujeme týmem pracovníků specializujícím se na vymáhání pohledávek cestou mimosoudního i soudního řešení, to vše za využití moderních SW řešení a maximální efektivity práce při správě vymáhaných pohledávek.
POJIŠŤOVNICTVÍ
Zajišťujeme právní služby v oblasti pojistných smluv, zejména pojištění pohledávek a řízení podnikatelských rizik.
LOGISTIKA A MEZINÁRODNÍ DOPRAVA
Poskytujeme právní služby významným klientům v oblasti letecké i pozemní přepravy osob a nákladu včetně zastupování v souvisejících soudních a správních řízeních. V této oblasti disponujeme znalostmi příslušných přímo aplikovatelných právních předpisů Evropské unie a rozsudků Soudního dvora Evropské unie.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zaměřujeme se na problematiku administrace veřejných zakázek, přípravu zadávací dokumentace pro zadavatele, právní služby související s účastí uchazeče v zadávacím řízení, přípravu stanovisek pro jednotlivé subjekty zadávacího řízení, jakož i všeobecné poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO
Poskytujeme právní poradenství v oblasti zdravotnického práva, a to zejména v otázkách povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, vedení a nahlížení do zdravotnické dokumentace, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví včetně zastupování v souvisejících soudních řízeních, náhrady nemajetkové újmy, informovaných souhlasů pacientů a ochrany jejich osobních údajů.
SPRÁVNÍ PRÁVO
Specializujeme se na poskytování právních služeb ve věcech správních deliktů a správního trestání obecně, a to včetně zastoupení klientů před správními orgány a následného řešení věci ve správním soudnictví.
TRESTNÍ PRÁVO
Nabízíme právní pomoc v oblasti trestního práva ve všech stádiích trestního řízení, zejména při přípravě a vedení obhajoby obviněného a zastupování poškozeného ve věci náhrady škody způsobené trestným činem.
PROCESNÍ ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ PŘED ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI
Ve výše uvedených oblastech práva poskytujeme komplexní procesní zastupování klientů před orgány veřejné moci v soudních a správních řízení, a to kdekoli na území České republiky.

Dobré vztahy, služba, rozvoj, nadšení a spolehlivost jsou hodnoty, kterými se řídíme při každodenních pracovních aktivitách.

JUDr. Aleš Doubek

Jednatel a společník
Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS

Nabízíme právní služby související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů včetně aktualizace klientské smluvní dokumentace, přizpůsobení společenských smluv a stanov nové právní úpravě, školení zaměstnanců a další služby.

DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 048 14 746
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 253790

© 2022 DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.